На 18.04 2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз за разширяване обхвата на лиценза на "Европейска здравноосигурителна Каса" ЗАД с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква А на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, а именно:

т. 1. Застраховка „Злополука“ (включително производствени злополуки и професионални заболявания),

т. 7. Застраховка „Товари по време на превоз“ (включително стоки, багаж и други),

т. 8 Застраховка „Пожар и природни бедствия“,

т. 9 Застраховка „Други щети на имущество“,

т. 16. Застраховка „Разни финансови загуби“ и

т. 18. Застраховка „Помощ при пътуване“ (асистанс).

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

*
*

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

*
*
Горещ телефон 0700 20 520

Как да използвате услугите ONLINE

В нашия уеб сайт ще намерите допълнително информация за предлаганите пакети със здравни услуги, начина на тяхното ползване и списък с договорните лечебните заведения, както и да:

  • проверите резултатите си от извършени профилактични прегледи;
  • проверите извършените ви медицински улсуги в договорните лечебни заведения;
  • проверите статуса на молби за възстановяване на разходи;
  • запишете часове за посещения при медицински специалисти и изследвания;
  • медицински консултации.
  • При ползване на медицинска помощ  в лечебните заведения, с които ЕЗОК ЗАД има сключени договори, е необходимо да се обърнете към координаторите на EЗОК ЗАД, чрез телефоните изписани на Вашата застрахователна карта или он-лайн на страницата на EЗОК ЗАД www.ehif.eu,
  • Ползването на медицинска помощ  в  свободно избрани лечебни заведения, с които EЗОК ЗАД няма сключен договор става след съгласуване и потвърждение от кол центъра на EЗОК ЗАД.

 В противен случай е възможно извършените от Вас разходи за медицински услуги да не бъдат възстановени!