ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ


За физически лица: Съгласно чл. 19. (1) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.