НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ


След сключване на Застраховка Заболяване, застрахованите лица получават индивидуална застрахователна карта, с която се легитимират и ползват без да заплащат медицински услуги в договорните лечебни заведения на Европейска Здравноосигурителна Каса ЗАД. Картата съдържа личен застрахователен номер за достъп до базата данни на застрахованото лице в изградената мрежа от доверени изпълнители на медицински дейности, нивата на застрахователното покритие, както и телефони за 24 - часово съдействие, насочване и консултаци. Към картата се съдържа подробно указание за начина на ползване на застраховката, в зависимост от избраното покритие:

Подобряване на здравето и предпазване от заболявания – профилактика:

Провеждането на ежегодните профилактични прегледи се организира съвместно по определен и договорен план-график, в зависимост от избраното време и място за провеждането им. Извън периода, съгласуван с работодателя за извършване на профилактични прегледи, не се извършват други. След приключването на профилактичните прегледи, застрахованите лица имат възможност да се запознаят online, на страницата на ЕЗОК ЗАД www.ehif.eu с резултатите от прегледите и изследвания, както и необходимостта от последващи медицински консултации. Постпрофилактичната координация при установен здравословен проблем се извършва от координаторите на ЕЗОК ЗАД, непосредствено след диагностицирането му.

 Извънболнична медицинска помощ:

При изпълнители на медицински услуги, с които ЕЗОК ЗАД има сключени договори

В тези лечебни заведения застрахованите лица не заплащат ползваните медицински услуги, като EЗОК ЗАД гарантира и контролира предлаганите и ползвани медицински дейности като достъпност, своевременност, обем и качество. При възникване на нужда от ползване на медицинска помощ е необходимо застрахованите лица де се обърнат към координаторите на EЗОК ЗАД, чрез телефоните изписани на застрахователна карта или онлайн на страницата на EЗОК ЗАД www.ehif.eu, които в зависимост от здравословния проблем ще насочат и запишат час за консултация или изследване в удобно време.

В свободно избрани изпълнители на медицински услуги, с които EЗОК ЗАД няма сключен договор:

застрахованите лица могат да ползват медицински услуги във всички лечебни заведения на територията на страната директно или чрез координаторите на EЗОК ЗАД. В тези случаи заплащат лично ползваните здравни услуги и стоки, изискват определени медицински и финансови документи, след което попълват и подават заявление за възстановяване на извършените разходи.

 Болнична медицинска помощ:

При изпълнители на медицински услуги, с които ЕЗОК ЗАД има сключени договори:

При насочване на пациента за болнично лечение, той се консултира с координаторите на ЕЗОК ЗАД за избора на лечебно заведение, медицински екип и качество на болничната помощ, които ще намерят най-доброто решение на здравословния проблем. Координаторът уговаря времето и мястото за хоспитализация, поддържа връзка със застрахованото лице, осигурява при нужда от консултации с водещи медицински специалисти, без финансовото участие на застрахованото лице.

В свободно избрани изпълнители на медицински услуги, с които ЕЗОК АД няма сключен договор.

Застрахованите могат да ползват болнична помощ във всички лечебни заведения на територията на страната, директно или чрез координаторите на ЕЗОК ЗАД. В тези случаи заплащат лично за извършените манипулации и операции, изискват определени медицински и финансови документи, след което попълват и подават заявление за възстановяване на извършените разходи.

 Допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ:

При необходимост от допълнителни услуги свързани с настаняването на болен в по-добри болнични условия, медицински транспорт или санаториално болнично лечение, застрахованите лица заплащат лично за предоставените им допълнителни услуги, след което попълват и подават заявление за възстановяване на извършените разходи.

 Възстановяване на разходи за лекарствени средства и дентална медицина:

след извършени разходи за предписани от специалисти медикаменти, консумативи и помощни средства, както и дентална помощ, ЕЗОК ЗАД възстановя средствата на застрахованото лице, след представяне на комплект финансови и медицински документи.