Необходими документи за възстановяване на разходи


При настъпване на застрахователно събитие, потребителят на застрахователни услуги уведомява писмено Застрахователя за събитието в срок до 90 (деветдесет) дни от неговото настъпване, чрез попълване и изпращане на Заявление за възстановяване на разходи по образец на Застрахователя. Към Заявлението за възстановяване на разходи, Застрахованията представя следните документи:

1. за медицински прегледи: амбулаторен лист (по образец на Националната здравноосигурителна каса/НЗОК), фактура и фискален бон;

2. за медицински изследвания: амбулаторен лист по образец на НЗОК, искане за изследване, резултат от проведеното изследване, фактура с отделно описани позиции и фискален бон;

3. за болнично лечение: епикриза, фактура и фискален бон;

4. за санаториално лечение: епикриза от болнично заведение в което ясно да е отбелязано, че пациента се насочва за санаториално лечение като непосредствено продължение на болничното лечение при решаването на съответния здравен проблем, епикриза от санаториума и картон с проведените физиотерапевтични процедури, фактура и фискален бон;

5. за допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ: медицински документ, удостоверяващ необходимостта от услугата, издаден от лекуващия лекар, фактура и фискален бон;

6. за лекарства и помощни средства: амбулаторен лист за извършен медицински преглед, епикриза или медицинско назначение, издаден от изпълнител на медицинска помощ, където да фигурират изписаните на рецептата медицински стоки или помощни средства, рецепта, фактура и фискален бон, с отделно описани позиции и цени;

7. за дентални услуги:амбулаторен лист по образец на НЗОК или по образец на Застрахователя (достъпен на сайта), с описани поотделно манипулации, фактура с описани отделно позиции, фискален бон.

8. други документи, удостоверяващи датата, причината и обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие, или свидетелстващи за направените медицински разноски.

Заявленията за възстановяване на разходи трябва да съдържат точно изброени и приложени фактури, притежаващи следните реквизити: име на пациента; отпечатан 10-разряден номер на фактурата; името, практиката и печат на практикуващия медицински специалист или лечебното заведение; описание на предоставените услуги поотделно по вид и цена, при повече от една.