За Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД

Информация за компанията

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.

„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗОК ЗАД се прелицензира като застрахователна компания и лиценз по застраховка „Заболяване“.

В процеса на своето развитие Компанията се е утвърдила като стабилен и лоялен партньор на своите клиенти. ЕЗОК ЗАД покрива пазарен дял в размер на 0,17 % в Общото застраховане и малко под 1% пазарен дял в Здравното застраховане.

През 2016г. Комисията за финансов надзор издаде решение за разширяване обхвата на лиценза на ЕЗОК ЗАД с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква А на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, а именно:
◦ т. 1. Застраховка „Злополука“ (включително производствени злополуки и професионални заболявания),
◦ т. 7. Застраховка „Товари по време на превоз“ (включително стоки, багаж и други),
◦ т. 8 Застраховка „Пожар и природни бедствия“,
◦ т. 9 Застраховка „Други щети на имущество“,
◦ т. 16. Застраховка „Разни финансови загуби“ и
◦ т. 18. Застраховка „Помощ при пътуване“ (Асистанс за чужбина).

Амбициите на компанията са с разширяването на лиценза, да извоюва по-сериозна позиция на застрахователния пазар в България, чрез предлагането на индивидуален подход и специално отношение към нуждите и желанията на всеки от клиентите си.

Финансови резултати на компанията

Вътрешни правила на компанията