За Европейска застрахователна компания АД

Информация за компанията

„Европейска застрахователна компания“ АД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗК АД се прелицензира като застрахователна компания и лиценз по застраховка „Заболяване“.

В процеса на своето развитие Компанията се е утвърдила като стабилен и лоялен партньор на своите клиенти. ЕЗК АД покрива пазарен дял в размер на 0,17 % в Общото застраховане и малко под 1% пазарен дял в Здравното застраховане.

През 2016г. Комисията за финансов надзор издаде решение за разширяване обхвата на лиценза на ЕЗК АД с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква А на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, а именно:
◦ т. 1. Застраховка „Злополука“ (включително производствени злополуки и професионални заболявания),
◦ т. 7. Застраховка „Товари по време на превоз“ (включително стоки, багаж и други),
◦ т. 8 Застраховка „Пожар и природни бедствия“,
◦ т. 9 Застраховка „Други щети на имущество“,
◦ т. 16. Застраховка „Разни финансови загуби“ и
◦ т. 18. Застраховка „Помощ при пътуване“ (Асистанс за чужбина).

Амбициите на компанията са с разширяването на лиценза, да извоюва по-сериозна позиция на застрахователния пазар в България, чрез предлагането на индивидуален подход и специално отношение към нуждите и желанията на всеки от клиентите си.

Финансови резултати на компанията

Вътрешни правила на компанията