ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА

Застрахователна защита срещу събития вследствие злополука

ЗЛОПОЛУКИ – Застрахователна защита срещу събития вследствие злополука, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованите лица.

 • Обща застраховка злополука
 • Задължителна застраховка злополука на работниците и служителите за риска трудова злополука
 • Застраховка злополука на спортисти
 • Застраховка злополука на посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти
 • Застраховка злополука на гости на хотели
Индивидуална и групова

ОБЩА ЗЛОПОЛУКА

Застраховката се сключва за осигуряване на застрахователна закрила върху живота и здравето на Застрахования и/или върху живота и здравето на трети лица с тяхното писмено съгласие.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

 • Смърт в следствие на битова или трудова злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на битова или трудова злополука.
 • Временна неработоспособност вследствие на битова или трудова злополука.
 • Медицински разноски – медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на злополука;
 • Разходи за транспортиране и репатриране – включват се извършени разходи за придвижване на застрахования до най-близко медицинско заведение или местоживеенето му, или тленните му останки, включително неговия багаж, до местоживеенето му в страната, вследствие злополука;
На спортисти

ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ

Застрахователят осигурява застрахователна закрила върху живота и здравето на спортисти,  активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

По тази застраховка Застрахователят осигурява застрахователно покритие за събития настъпили в резултат на злополука само по време на спортно състезание и непосредствено съпътстващата го преди състезението подготовка, което е под надзор и разпореждане на организаторите. Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, застрахователното покритие може да бъде разширено за събития настъпили по всяко време на денонощието.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ:

 

 • Смърт в следствие на злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ

 

 • Временна неработоспособност вследствие на злополука.
 • Медицински разноски – медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на злополука;
 • Разходи за транспортиране – включват се извършени разходи за придвижване на застрахования до най-близко медицинско заведение или местоживеенето му, или тленните му останки, включително неговия багаж, до местоживеенето му в страната, вследствие злополука;
Гости на хотели

ЗЛОПОЛУКА НА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ

По тази застраховка се застраховат български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

 • Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука.
 • Медицински разноски – медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на злополука;
 • Разходи за транспортиране и репатриране – включват се извършени разходи за придвижване на застрахования до най-близко медицинско заведение или местоживеенето му, или тленните му останки, включително неговия багаж, до местоживеенето му в страната, вследствие злополука;
 • Частична или пълна загуба на личен багаж или кражба чрез взлом от мястото за подслон;
 • Лична отговорност за нанесени щети на трети лица;
На посетители на мероприятия

ЗЛОПОЛУКА НА ПОСЕТИТЕЛИ НА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ

По тази застраховка Застрахователят осигурява застрахователна закрила на физически лица в качеството им на посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ:

 

 • Смърт в следствие на злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ

 

 • Временна неработоспособност вследствие на злополука.
 • Медицински разноски – медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на злополука;
 • Разходи за транспортиране – включват се извършени разходи за придвижване на застрахования до най-близко медицинско заведение или местоживеенето му, или тленните му останки, включително неговия багаж, до местоживеенето му в страната, вследствие злополука;
Трудова злополука

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Тази застраховка се сключва на основание НАРЕДБАТА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука. Застрахователят осигурява застрахователна закрила върху живота и здравето на лица, работещи при условията на трудов договор.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

 • Смърт на застрахованото лице, вследствие на трудова злополука;
 • Трайно намалена работоспособност, вследствие на трудова злополука;
 • Временна неработоспособност, вследствие на трудова злополука.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

По висока застрахователната сума за риска временна неработоспособност вследствие трудова злополука.