ЗАСТРАХОВКА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

Застрахователна защита срещу финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България, възникнали и изискуеми по време на действието на застраховката.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  • Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахованият е в договорни отношения;
  • Финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск и което при обичайни условия и ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да осъществява;
  • Други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление на покрит по застраховката риск.