ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЗА РИСКА ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Какъв е този вид застраховка? Тази застраховка е предназначена да осигури застрахователно покритие на юридически лица за риска от възникване на претенции към тях в резултат на неизпълнение или неточно изпълнение на техни договорни задължения.

Застрахователят осигурява застрахователно покритие за риска от неизпълнение на задълженията на Застрахования (Изпълнителя) по договора му с Бенефициера (Възложителя) чрез една от клаузите.

ДОКУМЕНТИ