Нови продукти в портфолиото на ЕЗОК ЗАД

 In Новини за ЕЗОК

На 18.04 2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз за разширяване обхвата на лиценза на „Европейска здравноосигурителна Каса“ ЗАД с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква А на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, а именно:

т. 1. Застраховка „Злополука“ (включително производствени злополуки и професионални заболявания),

т. 7. Застраховка „Товари по време на превоз“ (включително стоки, багаж и други),

т. 8 Застраховка „Пожар и природни бедствия“,

т. 9 Застраховка „Други щети на имущество“,

т. 16. Застраховка „Разни финансови загуби“ и

т. 18. Застраховка „Помощ при пътуване“ (асистанс).

Recommended Posts